OBJECTS

O B J E C T S 2016 BOXES Boxes 1 | […]

ZEEFDRUK

Z E E F D R U K 2013 UNTITLED zeefdruk 1 […]

LINO ART

L I N O L E U M 2014 LINO Print on […]

GRAFIEK

G R A F I E K 2015 COLLAGE Print on paper […]

PAKJE KUNST

PAKJE KUNST 2022 Mijn werk kun je ook vinden in de automaat […]

ACRYL

A C R Y L 2019 VULCANO Acryl on paper Vulcano 1 […]

GOUACHES

G O U A C H E S 2018 SEA SIDE Gouache […]